За проекта

Този сайт е реализиран по проект „СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН И ДИАГНОСТИЧЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР“.

Проектното предложение е базирано на необходимостта от предоставяне на качествени услуги в областта на европейското финансиране, енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативни източници на енергия и съвременни, екологични бизнес-решения, както и диагностични услуги при откриване и последващо отстраняване на повреди във В и К и ел. трасета. Тези услуги са насочени както към отделни домакинства, така и към малкия и среден бизнес.

Цели:

Основната цел:

Повишаване качеството на живот на населението чрез решаване на екологични проблеми и енергийни проблеми, както и чрез осигуряване на най-съвременни услуги и технологии, свързани с бита на хората.

Конкретни цели:

 • повишаване конкурентноспособността на земеделските стопанства и местния бизнес чрез използване на енергоефективни решения и въвеждане на ВЕИ;
 • повишаване конкурентноспособността на земеделските стопанства и местния бизнес чрез активно участие по подготовка и изпълнение на проект,и финансирани от национални и европейски фондове и програми;
 • решаване на екологични проблеми в регионален мащаб и превръщането им във възможност за допълнителна заетост и повишаване на доходите;
 • предлагане на иновативни технико-диагностични услуги с висока добавена стойност.

Дейности:

 1. Консултантски дейности
  • Консултации по подготовка и управление на проекти, свързани с безвъзмездно финансиране от национални и европейски фондове и програми, включващи:
   • проучвания на възможностите за безвъзмездно финансиране;
   • подготовка на проектни предложения - условия за финансиране, бюджетиране на предложението, попълване на апликационни форми и подготовка на необходимата документация;
   • управление на одобрени проекти.
  • Консултации в сферата на енергийната ефективност:
   • предоставяне на информация относно технологии, доставчици, цени, административни изисквания, данъчни облекчения, схеми за финансово подпомагане и кредитиране и други, свързани с енергийната ефективност;
   • организиране на подготвителни дейности и управление на внедряването на енергийно ефективни решения.
  • Консултации и презентации в сферата на възобновяемите и алтернативни енергийни източници:
   • оценка на възможността за внедряване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия;
   • презентация на иновативни модели и прототипи ВЕИ;
   • помощ при избор на технология;
   • изработване на финасови модели: привлечен ресурс, срок на откупуване, схеми за разплащане;
   • консултантска помощ при проектиране, доставка и монтаж на инсталации за ВЕИ.
 2. Диагностични дейности
  • Услуги насочени към откриване на повреди по водопроводната и ел.мрежа чрез най-съвременни уреди.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 - 2013 г. по МЯРКА 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и Стратегия за местно развитие на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка".

 • Flag EU
 • Leader
 • Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 • МИГ Тракийско-Родопска яка

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.