ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация:

Читалище „Светлина“ е действащо читалище, регистрирано под номер 200 в Министерство на Културата на Република България.

Дейности: Художествена самодейност - 3 групи народни танци; Клуб - изобразително изкуство; Библиотека - 10 134 тома

  • Председател: Мария Димитрова Минкова
  • Секратар: Георги Петров Телкийски
  • Адрес: село Цалапица, пл. Демокрация 11, общ. Родопи, обл. Пловдив, п.к. 4218
  • Телефон за връзка: 03149/3184 - читалище; 0898360737 - секретар

Обществени поръчки

 

Пазарни консултации

Пазарно проучване „Доставка и монтаж на театрални столове за НЧ „Светлина-1900“ , с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив

Настоящите пазарни консултации, съгл. чл. 44 от ЗОП, се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение „Обновяване на културната инфраструктура на НЧ „Светлина“ - с. Цалапица“, съгл. НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Пазарното проучване се извършва съгл. изискванията на чл. 29 , ал.15 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададени параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение.

Документи

Покана до всички заинтересовани лица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НЧ „Светлина-1900“ - с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, изготвя проектно предложение „Обновяване на културната инфраструктура на НЧ „Светлина“ - с. Цалапица“, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Във връзка с гореизложеното, моля да предоставите индикативни оферти по отношение на бъдеща дейност от проектното предложение, а именно „Доставка и монтаж на театрални столове“.

08.09.2016 г.

Изискванията към офертите и необходимите образци може да намерите в публикуваните приложения.

  1. Изисквания към офертите 09.09.2016 г.
  2. Образец 1 - Техническа спецификация 09.09.2016 г.
  3. Образец 2 - Сведения за участника
  4. Образец 3 - Техническо и ценово предложение

Покана до конкретни лица

 

Архив