ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 2014-2020

 1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"
 2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
 3. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"
 5. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
 6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
 7. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"
 8. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"
 9. ПРОГРАМИ ПО ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТГРУДНИЧЕСТВО
 10. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 11. ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
 12. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ