ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация:

СНЦ "Био-Б-Еко" е учредено на 22.02.2001 г. и регистрирано по ЗЮЛНЦ в Смолянски окръжен съд с решение № 666 от 19.06.2001 г. и е изцяло от доброволни членове в обществена полза, решени да работят организирано, заедно и в мрежа за запазване на природата, биоразнообразието на територията на община Борино, както и за развитието и запазването на материалната и духовна култура и уникалност на региона "Западни Родопи".

Цели и Дейности:

 • да работи за екологичното развитие и съхранение на уникалната природа;
 • да запази местната материална и духовна култура;
 • да съхрани и популяризира исторически и природни забележителности;
 • да развива туризма в региона;
 • да работи за опазване на биоразнообразието в общината;
 • да образова подрастващото поколение в областта на повишаване на екологичната култура и опазване на природната среда;
 • рекламно-консултантска дейност в сферата на екологията и опазване на биоразнообразието.

Ръководство и адрес:

 • Председател: Билгин Асанов
 • Секретар на УС:Тодор Тодоров
 • Координатор на УС:Христо Иванов
 • Адрес: село Борино, община Борино, област Смолян, ул. РОДОПИ 33
 • Телефон: 0889811848
 • Е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Обществени поръчки

 

Пазарни консултации

Пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена за доставка и внедряване на софтуер, съгл. техническо задание.

Настоящите пазарни консултации, съгл. ПМС 160 и ЗУСЕСИФ, се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение "Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - "Етнографска експозиция" пред Сдружение МИГ "Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница" по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - №BG06RDNP001-19.228.

Пазарното проучване се извършва съгл. изискванията на чл.50, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Определянето на стойността на цената за разхода, за който се кандидатства за подпомагане, се определя въз основа на критерия "най-ниска предложена цена".

След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени могат да бъдат представени три оферти на база на зададени параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение. Индикативните ценови предложения се набират по изпратено запитване за индикативна оферта. Участниците на пазара, предлагащи офертите, следва да декларират, че са информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител, съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г.

Документи

Покана до всички заинтересовани лица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СНЦ "Био-Б-Еко" - с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, изготвя проектно предложение "Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - "Етнографска експозиция" пред Сдружение МИГ "Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница" по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - №BG06RDNP001-19.228.

Във връзка с гореизложеното, моля да предоставите индикативни оферти по отношение на бъдеща дейност от проектното предложение, а именно:

"Доставка и внедряване на необходимия софтуер и техника за поддържане, визуализация и разпространение на дигитално мултимедийно културно съдържание, съгл. техническо задание".

08.03.2019 г.

Изискванията към офертите и необходимите образци може да намерите в публикуваните приложения.

Офертите се представят в оригинал на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик (опаковка), надписан по следния начин:


ДО: СНЦ "Био-Б-Еко" - с. Борино
Ул. "РОДОПИ", №33
С. Борино
ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
"Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - "Етнографска експозиция"
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: ........................
АДРЕС: ..........................
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ........................
Тел: .............; електронен адрес: ..................


Приложения:

 1. Изисквания към офертите 08.03.2019 г.
 2. Образец 1 - Техническа спецификация 08.03.2019 г.
 3. Образец 2 - Техническо и ценово предложение 08.03.2019 г.

Архив