ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЕИ. Въведение

ВЕИ. Въведение

ВЕИ. Дефиниция

По смисъла на ЗВЕИ:

"Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници (енергоносители), които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

Видове ВЕИ

В зависимост от вида на източника те са:

 • Слънчева енергия
 • Геотермална енергия
 • Водна енергия
 • Вятърна енергия
 • Биомаса – дървесина
 • Биомаса – твърди селскостопамски отпадъци
 • Биогаз

Ако отчетем този ВЕИ микс, на глава от населението България е на едно от първите места в Европа.

Още ...

 

Фотоволтаични слънчеви инсталации

PV технология

PV технология PV модул “Фотоволтаика” е словосъчетание от две думи: ”фото”, което значи светлина и “волтаика” , което значи напрежение (волт).

Фотоволтаичните инсталациии превръщат светлинната енергия директно в електричество.

PV клетка Основен елемент са клетките. Те са изработени от тънки слоеве полупроводникови материали, нанесени върху силициева основа (подложка). Фотоните (светлината) изместват електрони от силициевата подложка, като по този начин съвкупността от свободните електрони обуславят електрическия ток.

Обединяването на клетките в един панел се нарича модул. Модулите от своя страна могат да се монтират в редици (array/string).

Видове PV модули:

 • от монокристален силиций
 • от поликристален силиций
 • тънкослойни

Фотоволтайчни инсталации - ефективност

В зависимост от вида на PV клетките КПД е в граници от 8% до 18%.

От 1 КВт(р) в зависимост от месторазположението на територията на България може да произведе от 0,8 до 1,25 МВтч/год. елекроенергия.

Още ...

 

Слънчеви колектори

Слънчеви инсталации за производство на топлинна енергия

Слънчева енергия

ВЕИ. Слънчева енергия

Слънчева енергия – принципи на преобразуване

ВЕИ. Слънчева енергия. Принципи на преобразуване

Слънчева енергия – технологии за топлинно преобразуване

 • Ниско температурно преобразуване
 • Слънчеви водоподгреватели
 • Слънчеви въздухоподгреватели
 • Пасивни слънчеви отоплителни системи
 • Температура на загряване на топлоносителя - < 100 оС

Още ...

 

Ветрогенератори

Вятърна енергия

ВЕИ. Ветрогенератори ВЕИ. Вятърна енергия ВЕИ. Вятърна енергия

Дефиниция

Вятърна енергия е кинетичната енергия на вятъра, дефинирана от скоростта и плътността на въздушния поток.

Теоретичен потенциал

Теоретичният потенциал се измерва се във Вт/кв.м. земна повърхност. Предвид ограничената информация, с която се разполага, е трудно да се оцени.

Климат на вятъра

Основни характеристики:

 • Скорост
 • Посока
 • Плътност на потока

При синоптичните станции стандартното измерване е на 10 м.н.з.п.

Още ...

 

Геотермална енергия

Геотермална енергия

ВЕИ. Геотермална енергия ВЕИ. Геотермална енергия

Дефиниция

Геотермална енергия е топлинната енергия, идваща от недрата на Земята под формата на:

 • Топлината (енталпията) на термалните води;
 • Топлината (енталпията) на водната пара;
 • Нагрети скали, намиращи се на по-голяма дълбочина.

Още ...

 

Малки ВЕЦ

Технически специфики, конструктивни особености, видове турбини и потенциал за изграждане у нас

Съществуващият технически и икономически потенциал за изграждане на големи водноелектрически централи у нас вече е почти изчерпан или е неизползваем поради съображения, свързани с опазването на околната среда. Последните два големи обекта, които очакват въвеждане в експлоатация, са ВЕЦ "Цанков камък", с инсталирана мощност 80 MW и проектно годишно производство 185 GWh, и проектът "Горна Арда", с инсталирана мощност 170 MW и очаквано средногодишно производство от 454 GWh. Това е една от причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на хидроенергийни обекти с максимална мощност до 10 МW, условно обособени като малки ВЕЦ. Сред останалите са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката им, както и сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване.

Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро.

Още ...

 

Биомаса

Дървесина и селскостопански отпадъци

Биомаса от дървесина Биомаса от дървесина - възобновяем продукт

Биомасата от дървесина е възобновяем продукт. Възобновяването му зависи от лесоустройствените планове – залесяване и добив на дървесина!

Дървесина и дървесни отпадъци

Биомаса от дървесина. Пиролизен котел

Отпадък от дърводобив – около 30% клони, вършина и пънове; отпадък от дървопреработка – около 30%.

Още ...

 

Биогаз

Биогаз, сметищен газ

Дефиниция:

Биогаз - горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича „блатен газ“.

Производство на биогаз

Получава се от:

 • ферментация на тор от селскостопански ферми;
 • анаеробно разлагане на утайки от пречиствателни станции за отпадни води.

Изходни суровини:

 • отпадъци от животински ферми – фекалии, постеля (смес от фекалии и слама);
 • отмивни води;
 • хранителни отпадъци.

Още ...