ВЕИ. Въведение

ВЕИ. Въведение

ВЕИ. Дефиниция

По смисъла на ЗВЕИ:

"Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници (енергоносители), които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

Видове ВЕИ

В зависимост от вида на източника те са:

  • Слънчева енергия
  • Геотермална енергия
  • Водна енергия
  • Вятърна енергия
  • Биомаса – дървесина
  • Биомаса – твърди селскостопамски отпадъци
  • Биогаз

Ако отчетем този ВЕИ микс, на глава от населението България е на едно от първите места в Европа.

Зареждане …