Биогаз

Биогаз, сметищен газ

Дефиниция:

Биогаз - горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича „блатен газ“.

Производство на биогаз

Получава се от:

  • ферментация на тор от селскостопански ферми;
  • анаеробно разлагане на утайки от пречиствателни станции за отпадни води.

Изходни суровини:

  • отпадъци от животински ферми – фекалии, постеля (смес от фекалии и слама);
  • отмивни води;
  • хранителни отпадъци.
Зареждане …