Биомаса

Дървесина и селскостопански отпадъци

Биомаса от дървесина Биомаса от дървесина - възобновяем продукт

Биомасата от дървесина е възобновяем продукт. Възобновяването му зависи от лесоустройствените планове – залесяване и добив на дървесина!

Дървесина и дървесни отпадъци

Биомаса от дървесина. Пиролизен котел

Отпадък от дърводобив – около 30% клони, вършина и пънове; отпадък от дървопреработка – около 30%.

Зареждане …