Геотермална енергия

Геотермална енергия

ВЕИ. Геотермална енергия ВЕИ. Геотермална енергия

Дефиниция

Геотермална енергия е топлинната енергия, идваща от недрата на Земята под формата на:

  • Топлината (енталпията) на термалните води;
  • Топлината (енталпията) на водната пара;
  • Нагрети скали, намиращи се на по-голяма дълбочина.
Зареждане …